Algemene voorwaarden

Testen in de kliniek

Algemene voorwaarden met betrekking tot onze diensten (de aankoop tot het afnemen van een test; PCR of sneltesten).

 • 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het afnemen van testen in Coronapcrtesten.nl klinieken of op een aangewezen locatie verzorgde afname door Coronapcrtesten.nl voor de detectie van Covid-19. Dit geldt voor beiden; PCR, sneltesten of een combinatie.
 • 1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze zijn alleen van toepassing als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden niet overeenkomen dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
 • 1.3 Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven geheel van kracht.
 • 1.4 Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij Coronapcrtesten.nl hier schriftelijk akkoord voor heeft gegeven.
 • 1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de website en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Coronapcrtesten.nl is aangegaan of zal aangaan.
 • 1.6 Coronapcrtesten.nl is een handelsnaam van de Bio Smile.
 • 1.7 Door het gebruik van onze website Coronapcrtesten.nl of het maken van een afspraak gaat u als klant akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
 • 1.8 Coronapcrtesten.nl heeft de bevoegdheid om een derde partij in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten om een aankoop te laten doen. Coronapcrtesten.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Coronapcrtesten.nl heeft het recht om een aanbod te wijzigen of te herroepen in geval van overmacht.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • De klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen;
 • De klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier via elektronische weg verzonden en door Coronapcrtesten.nl ontvangen. Tevens is de betaling van het volledige bedrag voldaan.
 • 2.5 Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat een bevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De overeenkomst kan door Coronapcrtesten.nl herroepen worden, indien de klant zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt of in het verleden heeft gehouden. In dat geval zal Coronapcrtesten.nl de klant hiervan op de hoogte stellen. 
 • 2.6 De klant en Coronapcrtesten.nl komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de overeenkomst wenst te ontbinden kunnen hier kosten aan worden verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, de afspraak telefonisch annuleren. Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte kosten van de dienst vallen dan volledig voor de klant. 
 • 2.8 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van coronopcrtesten.nl. Aan het éénmalig verzetten van een afspraak zijn geen kosten verbonden. Als de klant voor een tweede keer de afspraak wenst te verzetten dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Verzetten van een afspraak kan maximaal tot 12 uur vóór de afspraak.

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW. 
 • 3.2 Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang Coronapcrtesten.nl de aanbieding zichtbaar toont via de website coronpcrtesten.nl of daaraan gelieerde kanalen zoals social media.
 • 3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Coronapcrtesten.nl in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Coronapcrtesten.nl worden aangepast.
 • 3.4 Indien de prijzen voor onze diensten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Coronapcrtesten.nl.

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Bij reserveringen/bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • Handmatige overboekenIdeal
 • Ideal
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Coronapcrtesten.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de klant, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan is Coronapcrtesten.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5. Recht van aankoop

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging per email plaats aan de klant met melding van prijs, dienst (met datum van afspraak) en afspraaknummer.
 • 5.2 Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie. 
 • 5.3 Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor een ‘inconclusive’ uitslag. Als de te testen persoon bijvoorbeeld alcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig worden weergegeven. Bij een uitslag die niet eenduidig is zal de klant opnieuw kosteloos worden getest, op een overeengekomen tijdstip te bepalen door Coronapcrtesten.nl, met inachtneming met de wens van de klant. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden kan worden door een ‘inconclusive’ uitslag.
 • 5.4 Coronapcrtesten.nl is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade. De klant dient zelf rekening te houden met onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3).

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Coronapcrtesten.nl heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en diensten en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Coronapcrtesten.nl jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan Coronapcrtesten.nl het recht van retentie uitoefenen op goederen en diensten gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden ter zake van het verkopen van de goederen of diensten.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Coronapcrtesten.nl het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Coronapcrtesten.nl het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Coronapcrtesten.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1 Indien de klant voortijdig de overeenkomst wilt ontbinden kunnen hier kosten aan worden verbonden. De klant kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, de afspraak telefonisch annuleren. Als de afspraak na 24 uur voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte betalingen van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten laste van de klant. Dit geldt ook voor afspraken die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie. Dit geldt ook voor reserveringen die binnen 24 uur vóór het moment van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van het recht op restitutie.
 • 7.2 Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is ten alle tijden mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van coronopcrtesten.nl. Aan het éénmalig verzetten van een afspraak zijn geen kosten verbonden. Als de klant voor een tweede keer de afspraak wenst te verzetten dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Verzetten van een afspraak kan maximaal tot 12 uur vóór de afspraak.
 • 7.3 Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek en/of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst.
 • 7.4 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het `1 annuleringsverzoek.
 • 7.5 Annuleren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt via onze online boekingsmodule. Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Coronapcrtesten.nl is in geen enkele situatie verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Coronapcrtesten.nl. Coronapcrtesten.nl is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.2 Coronapcrtesten.nl is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven.
 • 8.3 Indien Coronapcrtesten.nl ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan tijdens/bij het afnemen van een dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de arts te informeren over (medische) aandoeningen die invloed kunnen hebben op het afnemen van de test.
 • 8.5 De klant is verplicht Coronapcrtesten.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Coronapcrtesten.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Coronapcrtesten.nl op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is Coronapcrtesten.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder anderen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Coronapcrtesten.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Coronapcrtesten.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Coronapcrtesten.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Coronapcrtesten.nl verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van de afname van de test.
 • 11.3 Coronapcrtesten.nl bewaart alle persoonsgegevens 14 dagen. Uitslagen worden hierna anoniem opgeslagen. 
 • 11.4 Coronapcrtesten.nl neemt de geldende privacy regel- en wetgeving in acht.
 • 11.5 Coronapcrtesten.nl deelt geen certificaten met derden, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is. Het emailadres dat is opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk. Als dit emailadres niet het emailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.
 • 11.6 Coronapcrtesten.nl deelt persoonlijke gegevens met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan Coronapcrtesten.nl dient te voldoen. Onder deze instanties valt onder andere de GGD.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Coronapcrtesten.nl of overeenkomsten gesloten met Coronapcrtesten.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Diversen

 • 13.1 Gelieve alle correspondentie met betrekking tot een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te verzenden aan Coronapcrtesten.nl of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op onze website (via contact).
 • 13.2 Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk, in de breedste zin des woord, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen is via de website en/of helpdesk van Coronapcrtesten.nl
 • 13.3 Informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 13.4 Coronapcrtesten.nl is een handelsnaam van De Bio Smile en is ingeschreven bij KvK onder nummer 75116170 te Amsterdam. Coronapcrtesten.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze website betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.
 • 13.5 Wij vragen u tijdens het boeken van een afspraak goed de gegevens te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mochten uw gegevens niet juist zijn zal het certificaat onjuist informatie bevatten. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor deze onjuistheden.
 • 13.6 Coronapcrtesten.nl is bevoegd klanten een extra som van 15EUR (per certificaat) in rekening te brengen voor het wijzigen van gegevens, als deze niet correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen te worden bij de aanmeldbalie.
 • 13.7 Het is niet toegestaan om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video- en/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Dit is alleen toegestaan in overeenstemming met Coronapcrtesten.nl.
 • 13.8 Het is niet toegestaan om video- en/of beeldmateriaal te maken van klanten en/of medewerkers van Coronapcrtesten.nl zonder voorafgaande toestemming.

COPYRIGHT © 2021

Contact

Johan Huizingalaan 258

1065 JM Amsterdam

info@coronapcrtesten.nl

Tel: 060 3651 1744

ma/vr 9:00 – 17:00

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Klik hier voor meer informatie

nl_NL