Terms and Conditions

Terms and Conditions

General terms and conditions relating to our services. By using our website Coronapcrtesten.nl, when making an appointment and when accepting our services, you agree to these Terms and Conditions.

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

 • 1.1. Coronapcrtesten.nl is een handelsnaam van De Bio Smile en is ingeschreven bij KvK onder nummer 75116170 te Amsterdam. Coronapcrtesten.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze website betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.
 • 1.2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Coronapcrtesten. Dit betreft het afnemen van Covid-19 detectietesten in Coronapcrtesten.nl locaties of op een andere door een van de partijen aangewezen locatie waarbij Coronapcrtesten.nl de diensten verleent. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op afname van producten.
 • 1.3. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze zijn alleen van toepassing als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als de Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden niet overeenkomen dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
 • 1.4. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven geheel van kracht. Dit houdt in dat de Algemene Voorwaarden van de klant (eenieder die op welke vorm dan ook gebruik maakt/zal maken van de website of de diensten/producten van Coronapcrtesten.nl) niet van toepassing zijn, tenzij Coronapcrtesten.nl hier schriftelijk akkoord voor geeft.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten om een aankoop te laten doen. Coronapcrtesten.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, en met name dit artikel, is voldaan.
 • 2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en het aanbod in redelijkheid tot stand kan blijven. Coronapcrtesten.nl heeft het recht om een aanbod te wijzigen, in te trekken of te herroepen in geval van overmacht.
 • 2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4. Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

a. De klant heeft precies aangegeven welke dienst hij wil ontvangen; en

b. De klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier via elektronische weg verzonden en door Coronapcrtesten.nl ontvangen. Tevens is de betaling van het volledige bedrag voldaan.

 • 2.5. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De overeenkomst kan door Coronapcrtesten.nl herroepen worden, indien de klant zich niet aan de Algemene Voorwaarden houdt of in het verleden heeft gehouden. In dat geval zal Coronapcrtesten.nl de klant hiervan op de hoogte stellen.
 • 2.6. De klant en Coronapcrtesten.nl komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze Algemene Voorwaarden is voldaan.
 • 2.7. Coronapcrtesten.nl heeft de bevoegdheid om een derde partij in te schakelen bij de uitvoering van hetgeen is overeengekomen met de klant.

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW.
 • 3.2. Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang Coronapcrtesten.nl de aanbieding zichtbaar toont via de website coronpcrtesten.nl of daaraan gelieerde kanalen zoals social media.
 • 3.3. De klant is de prijs verschuldigd die Coronapcrtesten.nl in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Coronapcrtesten.nl worden aangepast.
 • 3.4. Indien de prijzen voor onze diensten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Coronapcrtesten.nl.

Artikel 4. Betaling

 • 4.1. Bij reserveringen/bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • Handmatige overboekingen
 • iDeal
 • 4.2. Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan is Coronapcrtesten.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • 4.3. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Coronapcrtesten.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de klant, komen ten laste van de klant.

Artikel 5. Recht van aankoop

 • 5.1. Na bestelling van een product of dienst via de website, vindt er binnen 24 uur bevestiging per e-mail plaats aan de klant met melding van prijs, dienst (met datum van afspraak) en afspraaknummer.
 • 5.2. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant het recht om de aangeschafte dienst te genieten op het overeengekomen tijdstip en locatie.
 • 5.3. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor een ‘inconclusive’ uitslag. Als de te testen persoon bijvoorbeeld alcohol, sigaretten, kauwgom, mondwater of andere invloedrijke middelen vlak voor de afname van een test heeft genuttigd, kan de uitslag van een test niet eenduidig worden weergegeven. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden kan worden door een ‘inconclusive’ uitslag.
 • 5.4. Bij een uitslag die niet eenduidig is door andere redenen of onbekende redenen, zal de klant opnieuw kosteloos worden getest, op een tijdstip en locatie te bepalen door Coronapcrtesten.nl, met inachtneming met de wens van de klant. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden kan worden door een ‘inconclusive’ uitslag
 • 5.5. Coronapcrtesten.nl is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen. De regels voor geldigheid van certificaten kunnen worden opgevraagd via de desbetreffende ambassade. De klant dient zelf rekening te houden met onvoorziene omstandigheden (zoals benoemd in artikel 5.3).

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1. Coronapcrtesten.nl heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en diensten en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Coronapcrtesten.nl jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2. Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan Coronapcrtesten.nl het recht van retentie uitoefenen op goederen en diensten gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden ter zake van het verkopen van de goederen of diensten.
 • 6.3. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4. Coronapcrtesten.nl het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/ wederverkoper/ afzender/ opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5. Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Coronapcrtesten.nl het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6. Coronapcrtesten.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

 • 7.1. Indien de klant binnen 24 uur (na het aangaan van de overeenkomst) de overeenkomst wil ontbinden of niet komt opdagen op de afspraak, zal hier 100% annuleringskosten in rekening  worden gebracht. Indien de klant buiten 24 uur de overeenkomst wil ontbinden, zal hier € 10 (10 EURO) annuleringskosten in rekening  worden gebracht. Als de afspraak na 24 uur voor aanvang  geannuleerd wordt, zullen de er geen betalingen worden gerestitueerd. De gemaakte  betalingen van de dienst vallen dan volledig voor de klant. Dit besluit is genomen om de balans tussen beschikbaarheid en capaciteit te waarborgen en valt volledig ten  laste van de klant. Dit geldt ook voor afspraken die binnen 24 uur vóór het moment  van de afspraak worden gemaakt en weer geannuleerd; indien u een afspraak boekt  die binnen 24 uur zal plaatsvinden, doet u automatisch en stilzwijgend afstand van  het recht op restitutie.
 • 7.2. Het verplaatsen van een afspraak naar een later of vroeger tijdstip is mogelijk, rekening houdend met de capaciteit van Coronopcrtesten.nl. Aan het éénmalig verzetten van een afspraak zijn geen kosten verbonden. Als de klant voor een tweede keer de afspraak wenst te verzetten dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Verzetten van een afspraak kan maximaal tot 12 uur vóór de afspraak.
 • 7.3. Een dienst kan na het moment van aanmelding in een kliniek en/of afname van een sample niet meer worden geannuleerd of verplaatst.
 • 7.4. Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.
 • 7.5. Annuleren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De e-mailadres mag enkel Gmail/Outlook/Hotmail/Cloud/MSN of live bevatten. Annuleren via een zakelijk mailadres is (uit ervaring) vaak niet mogelijk. Daarnaast dient de afspraak te zijn gemaakt via onze online boekingsmodule. Afspraken die hier niet zichtbaar zijn kunnen niet geannuleerd en gerestitueerd worden.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1. Coronapcrtesten.nl werkt met gecertificeerde materiaal en werkt conform strikte (voor)zorgsmaatregelen en conform de landelijke richtlijnen. Coronapcrtesten.nl is in geen enkele situatie verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Coronapcrtesten.nl. Coronapcrtesten.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgof bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.2. Informatie verkregen middels contact met de klantenservice kunnen geen rechten worden ontleend.Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk, in de breedste zin des woord, voor eventuele consequenties en/of gevolgen die voortvloeien uit informatie welke verkregen is via de website en/of helpdesk van Coronapcrtesten.nl
 • 8.3. De klant dient tijdens het boeken van een afspraak goed zijn gegevens te controleren en moet hierop akkoord geven (door doorzetting van de bestelling/reservatie). Mochten de gegevens niet juist zijn, dan zal het certificaat onjuist informatie bevatten. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor deze onjuistheden.
 • 8.4. Coronapcrtesten.nl is bevoegd klanten een extra som van 20 EUR (per certificaat) in rekening te brengen voor het wijzigen van gegevens, als deze niet correct zijn doorgegeven bij de aanmelding en gecorrigeerd dienen te worden bij de aanmeldbalie.
 • 8.5. Coronapcrtesten.nl is niet verantwoordelijk voor de regels omtrent inreizen van landen en eventuele wijzigingen hiervan, tussen het boeken van een afspraak en het afnemen van de dienst. De klant dient zichzelf hiervan te informeren en wijzigingen tijdig, doch eerder dan bij de aanmeldbalie, door te geven.
 • 8.6. Coronapcrtesten.nl werkt met een uitstekend en RIVM gevalideerd laboratorium dat zorgvuldig de PCR-test verricht. De PCR-test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-test het virus ook oppikt bij iemand die nog weinig virus of weinig virus meer bij zich draagt. In zeer kleine gevallen, kan het echter voorkomen dat de PCR-test een verkeerd uitslag toont. In dat geval zijn het laboratorium en Coronapcrtesten.nl niet aansprakelijk na hierdoor foutief uitgebrachte PCRcertificaten. Noch het laboratorium noch Coronapcrtesten.nl hebben hier invloed op. Daar waar het laboratorium noch Coronapcrtesten.nl invloed hebben op de verwerking van de geautomatiseerde uitslag. Coronapcrtesten.nl is niet verantwoordelijk voor het niet afgeven van de testuitslag binnen het aangegeven tijdvak. Daar waar Coronapcrtesten.nl afhankelijk is van het laboratorium.
 • 8.7. Indien Coronapcrtesten.nl ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.8. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor letsel of schade anderszins dat kan ontstaan tijdens/bij het afnemen van een dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de medewerkers van Coronapcrtesten.nl van tevoren en ter plaatse te informeren over (medische) aandoeningen die invloed kunnen hebben op het afnemen van de test.
 • 8.9. De klant is verplicht Coronapcrtesten.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Coronapcrtesten.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
 • 8.10. Het is mogelijk dat Coronapcrtesten.nl op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Coronapcrtesten.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Levering en Leveringstijd

 • 9.1. Na bestelling van een product of dienst via de website, vindt er binnen 24 uur bevestiging per e-mail plaats.
 • 9.2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Coronapcrtesten.nl streeft ernaar om bestellingen verricht voor 11:00 uur voor 23:59 uur per e-mail af te leveren. Gestreefd wordt om testen na 11:00 uur, binnen 24 uur te leveren.
 • 9.3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht een uitslag van een test niet respectievelijk voor 23:59 of binnen 24 uur geleverd kan worden, dan is Coronapcrtesten.nl hiervoor niet aansprakelijk. Ook niet voor de hierdoor geleden schade bij klant (bijv. gemiste vlucht of afspraak). De klant dient rekening te houden met deze mogelijkheid.

Artikel 10. Overmacht

 • 10.1. In geval van overmacht is Coronapcrtesten.nl niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder anderen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 • 11.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Coronapcrtesten.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
 • 11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • 11.3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Coronapcrtesten.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 • 12.1. Coronapcrtesten.nl past de geldende privacy wet- en regelgeving toe.
 • 12.2. Coronapcrtesten.nl zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 12.3. De klant kan de aan Coronapcrtesten.nl verstrekte gegevens inzien en wijzigen tot het moment van de afname van de test.
 • 12.4. Coronapcrtesten.nl bewaart alle persoonsgegevens conform de AVG gestelde termijnen. Uitslagen worden hierna anoniem opgeslagen. Persoonsgegevens worden hierna vernietigd.
 • 12.5. Coronapcrtesten.nl deelt geen certificaten met derden, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is met klant. Het emailadres dat is opgegeven bij het boeken van een afspraak wordt gezien als persoonlijk. Als dit emailadres niet het emailadres is van de te testen persoon moet dit van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn.
 • 12.6. Coronapcrtesten.nl deelt persoonlijke gegevens met de daarvoor bevoegde instanties voor zover dit onder de wettelijke verplichtingen valt waaraan Coronapcrtesten.nl dient te voldoen. Onder deze instanties valt onder andere de GGD.

Artikel 13. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

 • 13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 13.3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Coronapcrtesten.nl of overeenkomsten gesloten met Coronapcrtesten.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 • 13.4. Klachten dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt vergezeld met de juiste documenten. Alle klachten die na eerdergenoemde termijn binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Klantendossiers worden na 10 dagen verwijderd, rekening houdend met ons AVG-beleid.

Artikel 14. Overige voorwaarden

 • 14.1. Alle correspondentie met betrekking tot een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden dienen te worden verzonden aan Coronapcrtesten.nl of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op onze website (via contact).
 • 14.2. Het is niet toegestaan om in de klinieken of in de directe omgeving van de klinieken video- en/of beeldmateriaal te maken en te verspreiden. Dit is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Coronapcrtesten.nl.
 • 14.3. Het is niet toegestaan om video- en/of beeldmateriaal te maken van klanten en/of medewerkers van Coronapcrtesten.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Corona PCR. Antigeen, speekseltest, spoed pcr, covid test, saliva test

COPYRIGHT © 2021

Contact

Customer Service

Openingstijden telefoonlijn:

09:00 – 13:00

21:00 – 23:00

en_GB

We use cookies to ensure that our website works better for the visitor. We also use cookies for our web statistics.

Click here for more info…